A- A A+
Ақкөл ауданының әкімшілігі Ақкөл ауданының әкімшілігі
Қазақстан Республиканың мемлекеттәк рәміздері туралы заңнамаға еңгізілген өзгерістер мен толықтаруларға Салыстармалы Кесте

 Қазақстан Республиканың мемлекеттәк рәмiздерi туралы заңнамаға еңгiзiлген өзгерiстер мен толықтаруларға

САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

внесенных изменений и дополнений в законодательство о государственных символах Республики Казахстан

Р/н№ ??рылымды? элементіСтруктурный элемент Ескі редакциядаСтарая редакция Жа?а редакциядаНовая редакция

І. «?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері туралы» ?Р Конституциялы? за?ы

Конституционный закон РК «О государственных символах Республики Казахстан»

1. 2-бапСтатья 2 ?аза?стан Республикасы мемлекеттік р?міздеріні?пайдаланылуын реттейтін за?нама?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін орналастыру ж?не пайдалану т?ртібі ?аза?стан Республикасыны? Конституциясында, осы Конституциялы? за?да ж?не ?аза?стан Республикасыны? ?зге де нормативтік ???ы?ты? актілерінде ай?ындалады.Законодательство, регулирующее использование государственных символов Республики КазахстанПорядок размещения и использования государственных символов Республики Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін дайындауды ж?не пайдалануды реттейтін ?аза?стан Республикасыны? за?намасы?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін дайындау ж?не пайдалану т?ртібі ?аза?стан Республикасыны? Конституциясында, осы Конституциялы? за?да ж?не ?аза?стан Республикасыны? ?зге де нормативтік ???ы?ты? актілерінде ай?ындалады.Законодательство Республики Казахстан, регулирующее изготовление и использование государственных символов Республики КазахстанПорядок изготовление и использования государственных символов Республики Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. 4-бапты?1-тарма?ыны? т?ртінші б?лігічасть четвертую пункта 1статьи 4 Мемлекеттік Ту бас?а да ?имараттарда (?й-жайларда) оларды? иелеріні? еркі бойынша к?терілуі (тігілуі) м?мкін.Государственный Флаг может подниматься (устанавливаться) на других зданиях (в помещениях) по желанию их владельцев. Мемлекеттік Ту бас?а да ?имараттарда (?й-жайларда) оларды? иелеріні? еркі бойынша тігілуі м?мкін.Государственный Флаг может подниматься на других зданиях (в помещениях) по желанию их владельцев.
3. 6-бапты?2-тарма?ыны? бірінші б?лігічасть первуюпункта 2статьи 6 жо?нет нотариустарды? м?рлерінде;на печатях нотариусов;
4. 8-бапты?
1-тарма?ыны?
4) тарма?шасыподпункт 4)пункта 1статьи 8
телевизия ж?не (немесе) радио хабарларын таратуды ж?зеге асыру?а лицензиясы бар б??аралы? а?парат ??ралдарыны? теле- ж?не радиоба?дарламалары эфирге шы??ан кезде т?улік сайын, оларды? хабар таратуы бастал?анда ж?не ая?тал?анда;при выходе в эфир теле- и радиопрограмм средств массовой информации, имеющих лицензии на осуществление телевизионного и (или) радиовещания, ежесуточно в начале и по окончании их вещания; теле-, радиоарналар эфирге шы??ан кезде т?улік сайын, оларды? хабар таратуы бастал?анда ж?не ая?тал?анда;при выходе в эфир теле-, радиоканалов ежесуточно в начале и по окончании их вещания;
5. 10-бапты?5) тарма?шасыподпункт 5)статьи 10 жо?нет ?зіне ?аза?стан Республикасыны? Конституциясымен, ?аза?стан Республикасыны? за?дарымен ж?не ?аза?стан Республикасы Президентіні? актілерімен ж?ктелген ?зге де функцияларды орындау жатады.выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
6. 11-бапты?
1-тарма?ы,
5) тарма?шасыподпункт 5)пункта 1статьи 11
жо?нет ?аза?стан Республикасыны? за?дарында, ?аза?стан Республикасы Президентіні? ж?не ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? актілерінде к?зделген ?зге де ?кілеттіктерді ж?зеге асырады.осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
7. 11-бапты?
2-тарма?ы,
3) тарма?шасыподпункт 3)пункта 2статьи 11
жо?нет ?аза?стан Республикасыны? за?дарында, ?аза?стан Республикасы Президентіні? ж?не ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? актілерінде к?зделген ?зге де ?кілеттіктерді ж?зеге асырады.осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
8. 15-бапстатья 15 ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін пайдалануды реттейтін за?наманы б?з?аны ?шін жауаптылы?Осы Конституциялы? за?ны? талаптарын б?за отырып, ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елта?басын ж?не оларды? бейнелерін пайдалану, сондай-а? ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Гимнін орындау ж?не оны? м?тінін пайдалану не ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін ?орлау ?аза?стан Республикасыны? за?дарында белгіленген т?ртіппен жауаптылы??а ?кеп со?ады.Ответственность за нарушение законодательства, регулирующего использование государственных символов Республики КазахстанИспользование Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также исполнение Государственного Гимна Республики Казахстан и использование его текста с нарушением требований настоящего Конституционного закона либо надругательство над государственными символами Республики Казахстан влекут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін дайындауды ж?не пайдалануды реттейтін ?аза?стан Республикасыны? за?намасын б?з?аны ?шін жауаптылы??аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін дайындауды ж?не пайдалануды реттейтін ?аза?стан Республикасыны? за?намасын б?зу ?аза?стан Республикасыны? за?дарында белгіленген жауаптылы??а ?кеп со?ады.Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан, регулирующее изготовление и использование государственных символов Республики КазахстанНарушение законодательства Республики Казахстан, регулирующее изготовление и использование государственных символов Республики Казахстан, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

ІІ. ?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты? кодексi

ІІ. Уголовный кодекс Республики Казахстан

9. 317-бапСтатья 317 ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік туын, Мемлекеттік елта?басын немесе Мемлекеттік гимнiн ?орлау?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік туын, Мемлекеттік елта?басын немесе Мемлекеттік гимнiн ?орлау -екi ж?з айлы? есептiк к?рсеткiштен мы? айлы? к?рсеткiшке дейiнгi м?лшерде айыпп?л салу?а, не бір жыл?а дейiнгi мерзiмге бас бостанды?ын шектеуге, не д?л сол мерзiмге бас бостанды?ынан айыру?а жазаланады.Надругательство над Государственным флагом, Государственным гербом или Государственным гимном Республики КазахстанНадругательство над Государственным флагом, Государственным гербом или Государственным гимном Республики Казахстан -наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін ?орлау?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздерін ?орлау -бір мы?нан екі мы??а дейінгі айлы? к?рсеткiшке дейiнгi м?лшерде айыпп?л салу?а, не бір жыл?а дейiнгi мерзiмге бас бостанды?ын шектеуге, не на? сол мерзiмге бас бостанды?ынан айыру?а жазаланады.Надругательство над государственнымисимволами Республики КазахстанНадругательство над государственными символами Республики Казахстан -наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысячи месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок.

ІІІ. ?аза?стан Республикасыны? ?кімшілік ???ы? б?зушылы? туралы кодексі

ІІІ. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

10. 317-4-бапСтатья 317-4 жо?нет ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елта?басын, сондай-а? олар бейнеленген материалды? объектілерді дайындау кезінде ?лтты? стандарттарды б?зу1. ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елта?басын, сондай-а? олар бейнеленген материалды? объектілерді дайындау,-жеке т?л?алар?а - елу, лауазымды адамдар?а, дара к?сіпкерлерге, ша?ын немесе орта к?сіпкерлік субъектілері немесе коммерциялы? емес ?йымдар болып табылатын за?ды т?л?алар?а - ж?з елу, ірі к?сіпкерлік субъектілері болып табылатын за?ды т?л?алар?а т?рт ж?з айлы? есептік к?рсеткіш м?лшерінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.2. Осы бапты? бірінші б?лігінде к?зделген, ?кім-шілік жаза ?олданыл?аннан кейін бір жыл ішінде ?айталап жасал?ан іс-?рекет,-жеке т?л?алар?а - сексен, лауазымды адамдар?а, дара к?сіпкерлерге, ша?ын немесе орта к?сіпкерлік субъектілері немесе коммерциялы? емес ?йымдар болып табылатын за?ды т?л?алар?а - екі ж?з, ірі к?сіпкерлік субъектілері болып табылатын за?ды т?л?алар?а бес ж?з айлы? есептік к?рсеткіш м?лше-рінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.Нарушение национальных стандартов при изготовлении Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан, а также материальных объектов с их изображением1. Изготовление Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан, а также материальных объектов с их изображением, не соответствующих национальным стандартам, -влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере ста пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.2. Действия, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влечет штраф на на физических лиц в размере восьмидесяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятисот месячных расчетных показателей.»;
11. 354-1-бап.Статья 354-1 Мемлекеттiк нышандарды пайдалану т?ртiбiн б?зу1. Жеке ж?не за?ды т?л?а-ларды? ?аза?стан Республи-касыны? мемлекеттiк нышан-дарын за?сыз пайдалануы, -
ескерту жасау?а немесе айлы? есептiк к?рсеткiштi? елуге дейiнгi м?лшерiнде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.2. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану мiндеттi болып табылатын жа?дайларда оларды пайдаланбау, -
ескерту жасау?а немесе лауазымды адамдар?а айлы? есептiк к?рсеткiштi? елуге дейiнгi м?лшерiнде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.Нарушение порядка использования государственных символов1. Незаконное использование физическими и юридическими лицами государственных символов Республики Казахстан -влечет предупреждение или штраф в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей.2. Неиспользование государственных символов в случаях, когда их использование является обязательным , -влечет предупреждение или штраф на должностных лиц в размере до пятидесятимесячных расчетных показателей.
?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туын, ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Елта?басын пайдалану, сондай-а? ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Гимнін пайдалану ж?не орындау т?ртібін б?зу1. ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туын, ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Елта?-басын ж?не оларды? бейнелерін за?сыз пайдалану, сондай-а? ?аза?стан Республикасы за?намасыны? талаптарын б?за отырып, ?аза?стан Респуб-ликасыны? Мемлекеттік Гимнін пайдалану ж?не орындау -екі ж?з айлы? есептiк к?рсеткiш м?лшерінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.2. Мемлекеттiк р?міздерді пайдалану мiндеттi болып табылатын жа?дайларда оларды пайдаланбау -лауазымды адамдар?а екі ж?з айлы? есептiк к?рсеткiш м?лшерiнде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.3. Осы бапты? бірінші ж?не екінші б?ліктерінде к?зделген, ?кімшілік жаза ?олданыл?аннан кейін бір жыл ішінде ?айталап жасал?ан-?рекеттер,-т?рт ж?з айлы? есептік к?рсеткіш м?лшерінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.Нарушение порядка использованияГосударственного Флага Республики Казахстан, Государственного Герба Республики Казахстан, а также исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан1. Незаконное использование Государственного Флага Республики Казахстан, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также использование и исполнение Государственного Гимна Республики Казахстан с нарушением требований законодательства Республики Казахстан -влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.2. Неиспользование государственных символов в случаях, когда их использование является обязательным, -влечет штраф на должностных лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания,-влекут штраф в размере четырехсот месячных расчетных показателей.
Мақаланың шыққан күні: 22.12.2017 10:27
Парақтағы соңғы өзгерістер: 22.12.2017 10:27
Қаралым саны: 3240

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

  

@2020 Ақкөл ауданының әкімшілігі
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Факс:

Электрондық пошта адресі:

Ақкөл қаласы, Нұрмағамбетов көшесі 94,
индекс: 020100

8 (716-38) 2-02-82;

8 (716-38) 2-06-31;

akkol_kanz@aqmola.gov.kz